søndag den 16. maj 2010

Skeldragning

Jeg har før skrevet lidt om det specielle retsinstitut rebning (i forbindelse med Astrup Korset), når man skulle afsætte skel.

I en artikel af C. Klitgaard i Aarbog for Thy og Vester Han Herred 1908 har jeg fundet en afskrift af et tingsvidne (retsprotokollat) fra Han Herreds ting, hvor skeldragning er sket mellem Kollerup og Brøndum (dog vist uden brug af rebs-mål).

En afskrift af protokollen skulle ifølge artiklen befinde sig på Aagaard - i hvert fald den gang i 1908. Dokumentet er signeret på åstedet (altså ude i marken under skelforretningen) "actum ut supra" (a.u.s.), d.v.s. "som foregået ovenfor".
Anno 1753 Fredagen den 14. september mødte underskrevne Kollerup og Brøndum Byers Lodsejere dels selv, dels ved Fuldmægtige og dels ved Committerede paa bemeldte Byers sammengrænsende Ejendomme for at efterse og renovere Skjellet derimellem; og siden vi i Overværelse af begge Byers Beboere havde nøje beset Ejendommene fra nordvest hjørne af Kollerup Bys Hedeagre og vester paa til Lien imellem Kollerup Hvarre og Skraa Hvarret samt vester ud til Klim Skjel og nord paa til Kongens Forstrand og imidlertid forhørt en Del de ældste Mænds Proposition og Forklaring om Skjellets Renovation imellem ermeldte Byer, blev begyndt ved ernævnte nordvest Hjørne af Kollerup Byemarks Hedeagre (hvornæst Brøndum Bys Mark og Agerjord sydvest og vesten op til sig grænser) udi en Dal, som gaar øster og vester for Enden af Agrene kaldet Kiellingdal, hvor de ældste og vittigste Beboere af begge Byer forklarede, at det laveste dér i bemeldte Dal og vester paa havde de ,og deres gamle Forfædre af Alderstid anset for ret Skjel, som nu og enstemmig blev fornyet og vedkjendt at være ret Skjel imellem bemeldte Kollerup Bys Ejendom østen og norden til og Brøndums Ejendom sydvest og sønden for. Derfra begav vi os ungefær vester imod det nederste af bemeldte Dal for nørre Ende ar Brøndum Bys Sandbaarer, hvor vi samtlig vedtog at renovere Skjellet med en graa Sten, der blev fastsat til Skjel imellem Kollerup Ejendom paa nørre, og Brøndum Mark paa søndre Side. Hvorfra ungefær vester i lige Linje vi forføjede os tolv Favne norden til Kabbels Høj, hvor blev vedtaget at forfriske Skjellet med en Sten, som der blev sat og er blaa, hvilken blev vedkjendt for ret Skjel ligesom næst for er meldt. Derfra i bemeldte lige linje (ungefær vester) begav vi os paa Brøndum Lie, hvor oven paa omtrent midt imellem Kollerup Hvarre og Skraa Hvarret blev os forevist en rød Sten, som af bemeldte Byers Beboere og Lodsejere blev anset og vedkjendt for Skjel, som meldt er imellem Kollerup Bys Ejendom paa nørre og Brøndum Bys Ejendom paa søndre Side. Fra sidstmeldte røde Sten og ungefær nordvest ud til Klim Skjel møder, blev udset og vedtaget, at Skjellet skulde staa i lige Linje efter et Med, som paa denne Tid kjendelig viste sig derimellem oven paa den mellemste Sandmile, henimod det norderste, bestaaende af tvende mørke og saa at se til fra Brøndum Lie som sorte Klitbanker; og som samme udsete Skjelmed og Klitbanker med Tiden og snart kunde forandres, blev vedtaget at samtlige Lodsejere, at der strax skulde sættes fire Egepæle i fornævnte lige Linje fra Brøndum Lie og nordvest ud til ermeldte Skjelmed, lige langt imellem hver Pæl. Og til den Ende efter bemeldte renoverede Skjel og Skjellinjer tilhører Ejendommen norden til, saavel neden som oven Lien nordvest ud til Klim Skjel og nord paa til Kongens Forstrand og til Borups Skjel møder, Kollerup Bye alene, og Ejendommene sønden for samme i Dag renoverede Skel, saavel oven som neden Lien ud til Klim Skjel og sønder til Fjerridslev, Enges og anden vedkommendes Skjel møder, at tilhøre Brøndum By alene, saa ingen enten af Kollerup ,eller Brøndum Byers Beboere vedkjender sig nogen Lod eller Del i hinandens Ejendomme, som nu imellem dem ved dette renoverede Skjel ganske tydelig er bleven fastsat, hvor over Kollerup Bys Beboere efterdags have ingen Drift, Grøft eller anden Slags Brug udi bemeldt Brøndum Ejendom, og Brøndum ligeledes paa sin Side at entholde sig fra fornævnte Kollerup Bys tilhørende Ejendom; paa samme Maade. At saaledes for Disputer og ulejligheder herved i Tide at forebygge, som foreskrevet staar, forenlig, er vedtaget, afhandlet og forrettet, bekræfter vi med vores underskreyne Navne og hostrykte Signeter. Actum Aastedet ut supra.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar